PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA


Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi interneto svetainėje www.reikiandom.com ir naudodamiesi jos parduodamomis prekėmis ir teikiamomis paslaugomis, Jūs patikite savo asmens duomenis interneto svetainės valdytojui ir sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos prekėmis ir (ar) paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Jeigu Jūs, kaip duomenų subjektas, nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti šioje internetinėje svetainėje (www.reikiandom.com) ir nesinaudoti internetinės svetainės turiniu bei prekėmis ir paslaugomis.

Svarbu! Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo internetinę svetainę www.reikiandom.com. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino atskleidimo bei naudojimo ir neleistinų pakeitimų.

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis: ingrida@reikiandom.com.SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI


“Duomenų subjektas” – asmuo, kurio asmens duomenis valdo ir tvarko Duomenų valdytojas.

“Duomenų valdytojas” – MB Reiki ir om – įmonės kodas 306422342, buveinės adresas Tolimosios sodų 4-oji g. 21A, Vilnius, el. paštas ingrida@reikiandom.com.

„Besikreipiantis asmuo“ – fizinis arba juridinis asmuo, besidomintis Duomenų valdytojo prekėmis ir (ar) teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

„Klientas“ – asmuo, įsigijęs prekių ir (ar) paslaugų iš Duomenų valdytojo.

„Skambinantysis telefonu“ – asmuo, skambinantis svetainėje www.reikiandom.com nurodytu kontaktiniu Duomenų valdytojo telefono numeriu dėl Duomenų valdytojo prekių įsigijimo, paslaugų teikimo ir (ar) kitais klausimais.KAIP GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės mūsų interneto svetainės prekėmis ir paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu ar komunikuojant dėl įsigytų prekių, pavyzdžiui, kreipiantis į mus nurodytais kontaktais ir pan.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų įsigyjamų prekių ir naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju visos ar tam tikros prekės Jūsų negali būti įsigyjamos arba paslaugos Jums negalės būti suteiktos.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

Duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:
– siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
– asmens sutikimu (naujienlaiškiai);
– kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktų reikalavimai (pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai).

Mes tvarkome Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis, kai įsigyjate mūsų internetinės svetainės prekes ar naudojatės mūsų internetinės svetainės paslaugomis (pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas, bankinio mokėjimo duomenys). Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu ar komunikuojant dėl įsigytų prekių, pavyzdžiui, kreipiantis į mus nurodytais kontaktais ir pan. Papildomi duomenys gali būti generuojami besikreipiančių asmenų ar skambinančiųjų telefonu kreipimosi atvejais. Siekiant užtikrinti prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą Jums ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus su Jumis, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome 3 metus po prekių įsigijimo ir (ar) paslaugų suteikimo.

Elektroninė parduotuvė www.reikiandom.com įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.


JEIGU SUTINKATE IŠ MŪSŲ GAUTI NAUJIENAS


Jeigu mūsų interneto svetainėje pateikiate savo elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums būtų siunčiami naujienlaiškiai).


Jūsų sutikimas gauti naujienas galios 10 metų. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenys bus sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti.


Savo sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu galite bet kuriuo metu atšaukti, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą iš mūsų gauto naujienlaiškio apačioje, arba pateikdami prašymą el. paštu ingrida@reikiandom.com.

SĄSKAITOS-FAKTŪROS IŠRAŠYMAS


Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą už įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas, turite pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Pirkėjas gali pateikti papildomus kontaktinius duomenis. Jeigu pageidaujate, kad sąskaita-faktūra būtų išrašyta įmonės ar kitos įstaigos vardu, turite nurodyti šio juridinio asmens pavadinimą, kodą, PVM mokėtojo kodą (jeigu jį turi), adresą ir el. paštą (papildomai gali būti nurodoma (neprivalomai) ir daugiau kontaktinių duomenų).


Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslais, todėl bus saugomi mūsų apskaitos programoje ir tvarkomi buhalterinės apskaitos tikslais tiek laiko, kiek mus įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai.


NORINT SU MUMIS SUSISIEKTI


Norėdami mums pateikti atsiliepimą, prašymą ar užklausą, tą galite padaryti telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi socialiniais tinklais (pavyzdžiui, Instagram).

Siekdami atsakyti į Jūsų kreipimąsi, mes naudojame Jūsų pateiktą kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pan.

Šiuos duomenis naudojame tiek, kiek to reikia bendravimui su Jumis, tačiau ne ilgiau nei 3 metus.


KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Vadovaujantis duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimais, Jūs turite šias teises:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  • teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  • teisę reikalauti ištaisyti savo netikslius ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis;

  • teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būti ištrinti (“teisė būti pamirštam”);

  • teisę reikalauti, kad būtų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

  • teisę reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, persiųstume kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

  • teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turite paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba savo tapatybę turite patvirtinti kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį.

Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes neteikiame Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams, jeigu jie pasitelkiami, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai gali teikti duomenų centro ir (arba) serverių nuomos paslaugas, ryšių su klientais valdymo sistemos bei kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai, jeigu jie pasitelkiami, turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.reikiandom.com dienos.

Kai po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi interneto svetaine ir (ar) Duomenų valdytojo teikiamomis prekėmis bei paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir (ar) pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu ingrida@reikiandom.com.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. lapkričio 20 d.